Koofers

Lecture Notes for AS 110 - Chinese Language & Culture I at Emporia State University (ESU)

Notes Information

Material Type:Class Note
Professor:Staff
Class:AS 110 - Chinese Language & Culture I
Subject:East Asian Studies
University:Emporia State University
Term:--
Keywords:
  • Remembering
Login / Sign Up to View Document
Preview Page 1

Sample Document Text

Poem # 4 Remembering South of Yangzi (by Bái Jūyì) 憶江南 白居易 Yì Jiāngnán Bái Jūyì 江南好 Jiāngnán hǎo 風景舊曾諳 Fēngjǐng jiù céng ān 日出江花紅勝火 Rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 春來江水綠如藍 Chūn lái jiāngshuǐ lù rú lán 能不憶江南 Néng bú yì jiāngnán? South river good Landscape old once know well Sunrise river flower red bear fire Spring come river water green like lily Can not remember river south South of the river is good, Long ago, I knew the landscape well. At sunrise, the river's flowers are red like fire, In spring, the river's water's green as lilies. How could I not remember south of the river? ...
155, "/var/app/current/tmp/"